DEVA /DEĞERLERİMİZLE VARIZ,
Kitlesel Değer Kazandırma Projesi

Küresel anlamda etkisini artıran materyalist düşünce ve güç odaklılık, gençlerimiz ve çocuklarımız üzerinde de etkisini artırmış, değer odaklı medeniyetimiz ve toplumumuz için de önemli bir tehdit haline gelmiştir. Bu durum; değerler eğitimi çalışmalarını, çocuklarımızı ve gençlerimizi materyalist popüler kültürün etkisinde koruma, milli değerler ve milli benlik oluşturma konusunda çok önemli bir konuma getirmiştir.

Değerlerimizle Varız Kitlesel Değer Kazandırma Projesi; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, 2017-2018 öğretim yılı itibariyle uygulaması planlanan değerler eğitimi projesidir. DEVA, “ Değerlerimizle Varız Projesi”, özelde Kayseri ili uygulama alanında, genelde tüm Türkiye’de uygulaması gerçekleştirilebilecek olan, ortaokul, lise öğrenci ve veli profiline yönelik kitlesel değer kazandırma çalışmasıdır. Proje uygulamalarında İmam- Hatip okullarının etkin, lokomotif olacağı öngörülmektedir.
Proje geniş bir kurumsal katılım ve STK desteği ile gerçekleştirilmesi, tüm etkinlik detaylarının hazır materyallere dönüştürülüp uygulayıcılara sunulması gibi özellikleriyle alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır.
Proje Kapsamı
Proje uygulamaları; tüm anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, İmam Hatip okulları i öğrencilerinin eğitim gördüğü örgün öğretim kurumlarını, öğrenci velilerini, Büyükşehir Belediyesi yaygın eğitim ve destek eğitim merkezlerini, Müftülük bünyesinde faaliyet gösteren cami ve Kur’an kurslarını kapsamaktadır.

PROJENİN PAYDAŞLARI:
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri İl Müftülüğü
Proje Hedefleri
1. Değer kavramının önemini, kapsamını ve hayata yansıyan ögelerini kavratmak.
2. Milli ve manevi değerlerimizi tanıtmak.
3. Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması.
4. Değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve davranışa dönüştürülmesi
5. Değerler eğitimini kitlesel , tüm paydaşlarıyla gerçekleştirmek ve bu şekilde etkililiğini artırmak.
6. Değerler eğitimi çalışmalarında koordinasyon ve eş zamanlılık sağlamak.,
7. Değerler eğitimi çalışmalarını materyalleriyle birlikte sunarak işlevsel hale getirmek.
8. Değerler eğitimi çalışmalarının uygulanabilirlik ve başarı düzeyini artırmak.
9. Değerler eğitimi çalışmalarını hem okullarda hem de günlük hayatta popüler hale getirmek.
10. Kültürel kodların güçlendirilmesi.
11. İl çapında gerçekleştirilen uygulamaların ülke çapında gerçekleştirilecek uygulamalara şablon ve örnek oluşturması.
12. Değer odaklılık tavrının güçlendirilmesine katkıda bulunmak.
13. Evrensel insani değerlerin korunması ve güçlenmesine katkıda bulunmak.

DEVA PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ:
• DEVA projesi; planlı ve kapsamlı bir değer eğitimi çalışmasıdır.
• DEVA, değer eğitiminin tüm taraflarına yönelik etkinlik ve çalışmaları kapsamaktadır.
• DEVA etkinlikleri anasınıfından 12. Sınıf seviyesine kadar tüm yaş gruplarına ait değer eğitimi etkinliklerini içermektedir. Bu durum değer eğitiminin tüm öğretim hayatı boyunca sürekli ve planlı olarak gerçekleşmesini sağlayacaktır.
• DEVA etkinliklerinin ana gövdesini örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik etkinlikler oluştururken, velilere ve toplumu oluşturan yetişkinlere yönelik etkinlikler destekleyici olarak planlanmıştır.
• Okul içi etkinlikler zamanlı ve detaylı olarak planlanmış, tüm materyaller öğretmenlere hazır olarak sunulmuştur. Bu durumun, kolaylaştırıcı etkisinden dolayı, proje uygulama başarısını artıracağı düşünülmektedir. Proje bu yönüyle alanında ilk olma özelliğini taşımaktadır.
• Ders içi etkinlikler her ay, her değer ve her yaş seviyesi için ayrı ayrı planlanmıştır. Bu yönüyle proje alanında ilk olma özelliğini taşımaktadır.
• Ders içi etkinlikler hazırlanırken; aktif öğrenme, senaryo temelli, örnek olay temelli eğitim uygulamaları esas alınmıştır.
• DEVA proje etkinlikleri her yaş seviyesinde geçerli olan MEB öğretim programları incelenerek ve esas alınarak hazırlanmıştır. Öğretim programlarında yer almayan kavramlara yer verilmemiştir.
• DEVA etkinlik ve uygulamaları, TTKB öğretim programlarına uygun olarak sarmal olarak; birbirine bağlı ve birbirini tamamlayıcı olarak planlanmıştır.
• DEVA etkinlikleri yakından uzağa ilkesi ile çocuğun kişisel gelişiminden başlayarak, ailesi, okulu, arkadaşları, ülkesi ve dünyayla ilişkisi üzerinden değer eğitimi vermeyi hedeflemektedir.
• Ders içi etkinlikler sahada görev yapan öğretmenlerden oluşan komisyonlar tarafından hazırlanmıştır.
• Proje kapsamında her ay bir değere ayrılarak, söz konusu değerle ilgili farkındalık, motivasyon, pekiştirme, ürün oluşturma ve değerlendirme çalışmalarının etkili gerçekleştirilmesini sağlamak hedeflenmiştir.
• Proje kapsamında öğrenci velilerinin ve tüm yetişkinlerin eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek üzere; tanınmış ve popüler uzmanlar tarafından verilecek olan değer eğitimi konulu konferanslar dizisi planlamıştır. Her öğretim yılında 6 değer için 6 uzmanın halkla buluşması planlamıştır.
• İl içi billboard, okul içi pano görsellerinin uzmanlar tarafından tasarlanması yoluyla, değerler eğitiminin popüler hale getirilmesi ve gündem oluşturması hedeflenmiştir.
• DEVA projesi web sitesi yoluyla; proje uygulamalarını gerçekleştirecek olan öğretmen, öğrenci ve velilerin projeyi geliştirme imkânı bulacakları bir projedir. Bu yönüyle alanında ilk olma özelliğini taşımaktadır.
• DEVA etkinlikleri kolay uygulanabilen, kolay anlaşılabilen, hazır materyalleri ve kılavuzları içeren bir proje olarak Türkiye’de her okul ve yaş seviyesinde uygulanabilir çalışma olma özelliğini taşımaktadır.

PROJE UYGULAMA SÜRECİ:
A. Hazırlık aşaması
• Literatür taraması
• Proje planı ve takviminin hazırlanması
• Proje insan kaynakları ve görev tanımlarının belirlenmesi
• Ekiplerin oluşturulması
• Proje paydaşlarının katkı protokollerinin hazırlanması ve imzalanması
• Proje materyallerinin hazırlanması
• Proje uygulama bütçesinin hazırlanması
• Hazırlanan materyallerin basım, hazırlık ve okullara dağıtımının gerçekleştirilmesi
• Tüm ekiplerin uygulama eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
• Reklam, afiş billboard çalışmalarının hazırlanması
• Proje uygulama sürecinin tamamında hazırlık toplantılarının yapılması
• Proje uygulamaları tanıtım ve eğitim çalışmalarının yapılması
• Uygulama öncesi hedef kitle ön-test uygulanmasının gerçekleştirilmesi
B. Değerlerimizle Varız Proje Uygulamaları
• Ders içi etkinliklerin yapılması
• Koridor pano reklam çalışmasının yapılması
• Aile eğitim seminerinin yapılması
• Aile mektuplarının gönderilmesi
• Film gösterimlerinin yapılması
• Kitap okuma ve değerlendirme çalışmalarının yapılması
• Sosyal sorumluluk çalışması ve ürün oluşturma çalışmasının yapılması

C. Değerlendirme
• Üst kurul değerlendirme toplantıları
• Okul ekipleri değerlendirme toplantıları
• Proje uygulamaları sonrası hedef kitle son-test uygulanması
• Okullarda rozet ve ödül-belge törenleri
• Görev alan öğretmenler ödüllendirme, belge takdim törenleri

 

Değerler Hedef Kitle seviye Ders içi etkinlik Koridor – pano görsel Reklam- billboard çalışmaları Film gösterimi Aile eğitimi Hutbe –Bilgilendirme çalışmaları Sosyal sorumluluk projesi Değerlendirme

Ürün sunum

SAYGI

EDEB – HAYA

MERHAMET

VATANSEVERLİK

VEFA

ADALET

Anasınıfı

1. sınıf

2. sınıf

3. sınıf

4. sınıf

5. sınıf

6. sınıf

7. sınıf

9. sınıf

10.sınıf

11.sınıf

Din kültürü ve ahlak bilgisi ders içi etkinlik her ayın her değerin ilk dersi Her değer her okul seviyesi koridor görsellerinin koridorlarda sunumu İl içi cadde ve kavşaklarda, toplu taşım araçlarında söz konusu ayın değeri ile ilgili tasarlanmış görsellerin yer alması Her değer için ve öğrenci seviyesi için belirlenen bir filmin gösteriminin gerçekleştirilmesi

(okul-sinema)

Her değerle ilgili uzman aile eğitim seminerlerinin yapılması

Aile mektuplarının evlere gönderilmesi

Her ayın en az bir Cuma günü söz konusu ayın değerine hutbe içeriğinde Her değerle ilgili her okul bünyesinde bir sosyal sorumluluk projesinin yapılması Değerlendirme toplantıları

Değer eğitimi sonrası ürün çıktılarının sergilenmesi

Kutlama ve ödüllendirme